Dự án cải tạo TP. Móng Cái – Quảng Ninh


Mô tả dự án
Nhà đầu tư: Quảng Ninh
Ngày hoàn thành: 05/05/2017
Vị trí: TP. Móng Cái
Số vốn:
Kiến trúc:
Xem thông tin

Trong thời gian tới, thành phố Móng Cái tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các hoạt động hỗ trợ doah nghiệp để có nhiều giải pháp mới cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình của năm 2017. Tập trung tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước; triển khai hiệu quả chính phủ điện tử, xây dựng nền hành chính hiện đại, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo đúng lộ trình. Thành phố sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc thường xuyên quan tâm, lắng nghe những khó khăn của doanh nghiệp.

Tăng cường kỷ luật kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người đứng đấu trong quá trình tiếp xúc, làm việc và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tiếp tục cải cách toàn diện 8 chỉ số thành phần DDCI cấp huyện; kết hợp đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các chỉ số DDCI và các chỉ số PAPI, SIPAS với yêu cầu phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố, hiểu quả và thiết thực trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

DỰ án cải tạo TP. Móng Cái